මහාචාර්යය සුනිල් ආරියරත්න සහ නිකංම නිකං මම


මහාචාර්යය සුනිල් ආරියරත්න සහ මා අතර අඩුම තරමින් එක අසමානකමක් හා එක සමානකමක් හෝ ඇත.

අසමානකමනම් ඔහු විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයක් ලැබ ශාස්ත්‍රීය පර්යේෂණවල නියැලෙමින් ඉතා විදග්ධ පර්යේෂණ ග්‍රන්ථ රචනාකිරීම සහ මම අවිධිමත් අධ්‍යාපනයක් ලබා ඉතා සුළු පරාසයක කියවමින් එකතුකරගත් සීමිත දැනුමෙන් වැදගැම්මකට නැති විකාර ලියැවිලි ලිවීමයි.

අප දෙදෙනා අතර ඇති සමානකමනම් ඔහු චිත්‍රපට 15කටත් වඩා අධ්‍යක්ෂණය කොටත් ඔහුට චිත්‍රපට හදන්න බැරි බව තෙරුම්ගෙන නැතිවීම සහ මම දෙවරක්ම – 1994දී සහ 2017දී – (සීමිත) නරඹන්නන් පිරිසක් ඉදිරිපිට ගී ගයාත් මට ගී ගයන්නටනොහැකි බව තෙරුම්ගෙන නැතිවීමයි. අන්තිමට මට එය තෙරුණේ මගේ පුතන්ඩියා, අභිලාෂ් කොලුවා “අප්පච්චි සිංදු කියනකොට ගිරිපුර වැසියෝ කාටූන් එකෙ බොරළුගොඩ (Fred Flinstone of The Flinstones cartoon) සිංදු කියනවා වගේ” කිව්වායින් පසුවය. වාසනාවට මට පුතෙක් සිටී.

මහාචාර්යතුමා අරින්නේ නැත. ඔහු දිගින් දිගටම කසිකබල් චිත්‍රපට හදයි. මමත් අරින්නේ නැත්තෙමි. නාන කාමරයේදී හෝ දිගින් දිගටම කසිකබල් ගී ගයන්නෙමි.

ගී ගයන බොරළුගොඩ | Fred Flintstone singing
මගේ ගායන දිවිය නිමකළ මගේ පුංචි පුතු අභිලාෂ්
Abhilash Wanninayaka
අභිලාෂ් වන්නිනායක| Abhilash Wanninayaka

My New Laptop, Singer SINX-243AT


Singer SINX-243AT model

Singer SINX-243AT model

I have been using laptops since 2002. During all these years I have been given laptops as gifts or received them from my workplaces. But as my last job assignment was over a few weeks ago, I had to buy a laptop myself. I went to several stores and checked the prices. At last I decided to buy a Singer laptop. You would be surprised of my decision as Singer is not the best of brands for laptops or any electronic item for that matter but I stuck with them simply because they offered me an easy payment scheme. I was not known to any other sellers and they wanted salary sheets, guarantors, etc. which I could not provide since I was without a job and was waiting for my next. So, Singer was my savior and I bought a Singer SINX-243AT model laptop. Its cash price was 44,999 LKR but with the interest it cost me around 56,000 LKR. I don’t repent as it came as a blessing since I could only afford 15,000 LKR as the down payment.

It has the following features.

• Intel Celeron ULV 847 Dual Core Processor

• 2GB DDR3 RAM

• 320GB Hard Disk

• 14″ Display

• DVD Writer

• Wifi / Bluetooth

• 1.3MP Camera

• Intel® NM10 Express Chipset

• Intel® Graphics Video Controller

• High Definition Audio Interface

• 2 x Built-In Speakers

• Built-In Microphone

• Built In Touch Pad with Multi-Gesture And Scrolling Function

• External Monitor Port (VGA)

• RJ-45 LAN Jack

• 3 x USB 2.0 Ports

• Multi-In-1 Card Reader

• Microphone-In Jack

• Headphone-Out Jack

• No OS (Purchase Genuine Windows 7 Starter Edition Or Home Premium Or Professional)

• Carrying Bag

The laptop didn’t come with an operating system and I had to pay an extra 750 LKR to get a Windows Ultimate pirated copy installed. It works fine and it allows me to download all the Windows updates as well. They also installed Microsoft Office 2007 for me. I installed Avira free antivirus.

Performance of the machine is fine. It gave me a problem with its DVD tray within the first week but it was resolved by itself and is in fine working order now. I mainly do web browsing and writing with MS word and do some work with Adobe Photoshop. So far everything is fine with it. Few advised me against buying a Singer laptop but I don’t regret the decision I made.

Trip to Japan in 2008


At the lake near Mount Fuji

Trip to Japan in 2008 I was invited by the Asia 21 Young Leaders’ Summit to participate in the summit they held in November, 2008 in Tokyo. This was my second trip to the East – first being to China in 2000 – and I enjoyed every bit of the tour.

I went by Thai Air via Bangkok to Japan. Once I reached there it was the evening. I had mistakenly exchanged my traveling bag with another of the same type and was without my stuff the first night at the Hotel Four Seasons. But the hotel staff was kind and provided me a casual night dress. In the morning my bag had come to the hotel, with an extra charge to pay. I couldn’t complain as it was my fault. I had an Indian gentleman (Natraj) who shared the room with me.

We went to see the Tokyo museum next morning and Natraj was more comfortable with the trains, walks in Japan than I was. In the museum there were the weapons such as swards, daggers, spears used in ancient times but they looked so sharp as if they were made a day ago. The helmets and body armors were excessively large and I wonder whether the Japanese were such big those days. The stories I had heard about Samurais looked true when I saw the weapons and body armors. How fierce the battles would have been in the ancient times!

The following evening, the Summit started with a cocktail. It was interesting to see a rainbow of cultures from Asia together at the Summit.

Next morning the Summit started and there were many an activity. I had to play a role of an ignorant and arrogant minister of an Asian country and I could do it easily as there is a living example of such a deputy minister in our cabinet. You know who.

Next we went to dinner and to a Karaoke parlor. It was the first time I experienced Karaoke but I didn’t sing as none of my favorites was in the manuals. I had some mischievous young friends with me and they suggested that we walk through the red light district. I too agreed with curiosity and that area was totally different from the rest of Tokyo. There were black people in the streets acting working as pimps and they tried to persuade us for their business but none of us wanted to get trapped. We just walked through the street and came back to the Karaoke.

Next day I was invited to do a presentation about Horizon Lanka for a small gathering of Sri Lankans and Japanese in Tokyo University. A friend of mine in Tokyo from Sri Lanka, Dinesh Dahanayaka had organized it. I did the presentation and there were a lot of queries after that. Dinesh and his other Sri Lankan friend, Chandrasiri Naiwala, took me for dinner. They asked me if I was interested in tasting sushi. I answered in the affirmative out of curiosity. We went to a restaurant and ate sushi (raw fish) for dinner. It was not bad. But not a delicacy to fall in love with it. You can eat it only for adventure of it.

Next day’s schedule was to go to see Mount Fuji with a Japanese student who had studied in a Sri Lankan university. She spoke very good Sinhala and accompanied me to Fuji, first by train and then by a bus. It was fascinating to travel through rural Japan. Finally we came to the Mount Fuji area and saw the mount from many angles while traveling. We rowed a canoe in the lake close to Mount Fuji and took pictures. I stayed at Dinesh’s house few days and he treated me very well.

Next night I went on shopping with Dinesh and bought some stuff to take home. It was difficult to find Japanese stuff as the shopping mall was full of stuff imported from China. They were cheaper than the Japanese goods.

I left Japan the next day. I went to the Narita International Airport by train and got to the airport.