තිසාවැව ළඟ රළපනාවේ බලා ඉන්නම් හුදෙකලාවේ උනා සළුපිලි සඳ කුමාරිය වැව් දියේ ගිලෙනා වෙලාවේ | I will be wandering in the bund of the Tissawewa reservoir Till the moonlight falls in the water


thissa-wewa-langa

This is the first song recorded with my eldest brother, Nayanasena Wanninayaka’s lyrics.

Artist – Krishantha Erandaka
Music – Nalaka Anjana Kumara
Lyrics – Nayanasena Wanninayake
Visual Director – Ruwan Nandika

තිසාවැව ළඟ රළපනාවේ
බලා ඉන්නම් හුදෙකලාවේ
උනා සළුපිලි සඳ කුමාරිය
වැව් දියේ ගිලෙනා වෙලාවේ
කදෝපැණියන් වීර ගස්වල
විදුලි වැල් බඳිනා වෙලාවේ
නිශාචර සුළඟට වහන් වී
ඇහැළ මල් ඉඟි කරන යාමේ
මුදා ගන්නේ කෙලෙස දැහැනින්
තිසාවැව අද්දර සුයාමේ
දණ්ඩි පැටවුන් පාසි අතරින්
වැටුණු තරු අහුලන වෙලාවේ
ඕලුමල් සයනයේ මත්වුනු
බමර ගී ඇසෙනා විරාමේ.
මුදා ගන්නේ කෙලෙස දැහැනින්
තිසාවැව අද්දර සුයාමේ

This is the short translation of the song done by me on the request of my brother’s overseas friends.

I will be wandering in the bund of the Tissawewa reservoir
Till the moonlight falls in the water.
When the fireflies make light lines on the trees,
When the flowers giggle in the night wind,
How can I look away from the reservoir?
When the fish glide through moss,
When the wasps lay on lily flowers and sing,
How can I look away from the reservoir?